Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RPR Rudolf Piotr Różański, ul. Sulechowska 14C,
65-119 Zielona Góra

Poniższą informacją o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy zawiadomić Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RPR(dalej zwaną „RPR”).

I. Ogólne informacje dotyczące ochrony danych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym RPR

1. Administrator danych i inspektor ochrony danych (DPO)
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RPR Rudolf Piotr Różański
ul. Sulechowska 14C, 65-119 Zielona Góra
Email: pwrpr@rpr.zgora.pl

2. Twoje prawa do prywatności danych
W związku przetwarzaniem danych osobowych przez RPR, wszystkie osoby, których dotyczą dane, mają następujące prawa zgodnie z art. 15 do 21 GDPR – i zgodnie z prawem państw członkowskich UE:

  • Prawo do informacji;
  • Prawo do korekty
  • Prawo do usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo sprzeciwu.

Ponadto, mają prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie odwołanie nie ma wpływu na przeszłość, tj. Nie wpływa na skuteczność przetwarzania danych prowadzonego do odwołania.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez RPR nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych lub nie jesteś usatysfakcjonowany dostarczonymi przez nas informacjami, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego (patrz Art. 77 GDPR).

3. Przekazanie do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dbamy o to, aby nie przesyłać danych do odbiorców w krajach, w których nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych (kraje trzecie)

4. Przechowywanie i okresy przechowywania
Przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Jak tylko dane nie są już potrzebne do tego, generalnie są one usuwane.

Jednak aby spełnić pewne wymogi prawne, musimy przechowywać pewne dane poza rozwiązaniem stosunków umownych. Obejmuje to dokumentację handlową i podatkową, dowody i inne dokumenty, których dotyczy obowiązek przechowywania. W takich przypadkach zwykle musimy chronić lub przechowywać dane przez trzy do dziesięciu lat lub w rzadkich przypadkach np. w sporach prawnych do 50 lat.

II. Przetwarzanie danych osobowych przez RPR dla podstawowych celów biznesowych

Nasi klienci, dostawcy i partnerzy są tak różni jak my. Aby prowadzić naszą złożoną działalność międzynarodową, konieczne jest przetwarzanie danych osobowych.

1. Typ i pochodzenie danych osobowych przetwarzanych przez RPR
Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych w związku z relacjami biznesowymi z naszymi klientami, dostawcami i partnerami. „Przetwarzanie” oznacza, że ​zbieramy, przechowujemy, usuwamy lub przesyłamy dane osobowe, Poniżej lista przykładów.

Dane osobowe przetwarzane przez nas obejmują:

1) w przypadku zawartej umowy (kupna-sprzedaży odpadów metali) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

oraz w przypadku odbioru/skupu metali od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej art. 6 ust.1 lit. c), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Obowiązek ten polega na odebraniu danych w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady i wynika z USTAWY z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21, Rozdział 7 Odpady metali, Art. 102.

2) dane osobowe kontaktowe, w zakresie nr telefonu i/lub adres e-mail mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się pracownika RPR w odniesieniu do w celu ustalenia szczegółów umowy (ustalenie transportu, wysłanie ) drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.

3) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez RPR działalnością gospodarczą

podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku opisanym w punkcie 2) i 3) art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, z czego dane kontaktowe opisane w punkcie 2) mogą być zbierane i przetwarzane jedynie za zgodą osoby.

  • Dane podstawowe i kontaktowe klientów i dostawców, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, funkcja, dział naszych osób kontaktowych itp.

  • Dane potrzebne do fakturowania i przetwarzania płatności, takie jak dane bankowe, numery podatkowe, informacje dotyczące zarządzania kredytami itp., o ile dotyczą one danych osoby fizycznej;

  • Informacje dotyczące zarządzania relacjami z dostawcami i klientami, takie jak historia zamówień itp., o ile dotyczą one danych osoby fizycznej;

2. Cel przetwarzania przez RPR i podstawy prawne
Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w dozwolonych celach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi GDPR i odpowiednich krajowych przepisów o ochronie danych.

3. Informacje dotyczące zmiany celu
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe z jakichkolwiek przyczyn innych niż te, dla których je pierwotnie zebrano, poinformujemy Państwa o tym nowym celu w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie stosujemy automatycznych procesów decyzyjnych w przypadku procedur, które mają implikacje prawne lub mają na Państwa równie znaczący wpływ. Żadna decyzja nie zostanie podjęta bez dalszej ludzkiej oceny.
Profilowanie w rozumieniu art. 4 (4) GDPR nie ma miejsca w RPR

5. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?
Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność produkcyjno – handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców: Policja, II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze.

6. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie w celu zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Informuje się, iż podanie danych osobowych wynikających z USTAWY z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21, Rozdział 7 Odpady metali, Art. 102. w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady jest obowiązkowe i nie wymaga zgody na przetwarzanie, a ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym odmową przyjęcia odpadów metali przez RPR, zgodnie z zapisami w/w USTAWY.

Przetwarzanie pozostałych danych mających na celu ułatwienie kontaktu, jak nr telefonu i/lub adres mailowy ma na celu ułatwienie kontaktu i komunikacji pomiędzy RPR a klientem, a podanie tych danych jest dobrowolne (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby).

Korzystając z tej strony, zgadzasz się na używanie plików cookies Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close